Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej promocja.modrzak.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia, obrazy, grafika i inne materiały nie tekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Masłowski.
 • E-mail: 2losekretariat@konto.pl
 • Telefon: 82 5721 488

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie
 • Adres: Modrzewskiego 24 22-200 Włodawa
 • E-mail: 2losekretariat@konto.pl
 • Telefon: 82 5721 488

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontroluje osoby wchodzące do szkoły pod katem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Budynek szkoły oraz parking objęte są częściowo monitoringiem wizyjnym.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły jest winda. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku oraz obok budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Po lewej stronie witryny dostępne jest narzędzie ułatwień dostępu (rozmiar czcionki, zmiana czcionki, kontrast,  skala szarości, podkreślanie odnośników)

Inne informacje i oświadczenia

Skip to content